H E Hukuk

0312 212 92 92  📞0501 372 92 92

İCRA VE İFLAS HUKUKU

İcra ve İflas Hukuku bağlamında, büromuzca sunulan hukuki hizmetler şu şekildedir:
 
 
 • Her türlü alacak temelinde borçluya karşı açılacak olan icra takibi hazırlanması ve icra işlemlerinin takibi.
 • Alacağın tahsili için haciz işlemlerinin tatbiki.
 • Alacağın tahsili için borçlu adına kayıtlı araç ve taşınmaz olmadığının tespiti işlemleri.
 • Borçlunun mal kaçırması durumunun tespiti için geçmişe yönelik olarak pasif araştırması yapılması ve bu suretle borçlunun kaçırdığı malların tespiti halinde ve yasal şartların oluşması durumunda tasarrufun iptali davasının açılması ve alacaklıyı zarara uğratma suçunun oluşması halinde borçlu hakkında hapis istemli dava ikamesi ve takibi.
 • Taahhüde aykırılık halinin mevcudiyetinde borçlu hakkında hapis istemli dava ikamesi ve takibi.
 • Borçlunun alacaklı olduğu kurum ve bankalara 89/1 Haciz İhbarnamesi gönderilmesi suretiyle borcun tahsili işlemlerinin takibi.
 • Borçlunun adına kayıtlı marka/patent/faydalı model bulunup bulunmadığının Türk Patent Enstitüsü’nden araştırılması ile bulunması halinde kaydına haciz işlenmesi ve satış işlemlerinin yapılması.
 • Borçlu adına kayıtlı gayrimenkul bulunması halinde, müvekkil talebi üzerine satış işlemlerinin yapılması.
 • Borçlu adına kayıtlı araç bulunması halinde, trafikten men işlemlerinin yapılarak yakalama çıkartılması ve bağlanması akabinde müvekkil talebi üzerine satış işlemlerinin yapılması. Gerçek kişi borçlunun sigortalı çalışması halinde işyerine maaş haczi gönderilmesi. Borçlunun vefatı durumunda, yetki talep edilerek veraset ilamı alınması ve icra takibinin borçlunun mirasçılarına yöneltilmesi.
 • İcra dosyasına itiraz edilmesi.
 • İtirazın kaldırılması davasının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.
 • İtirazın iptali davasının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.
 • Borçlu olunmadığına dair menfi tespit davası açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.
 • İcra müdürlüğü tebligatının usulsüzlük içermesi halinde ve yasal şartların oluşması durumunda tebligatın iptali davası açılması ve gecikmiş itiraz sunulması ve bu suretle takibin durdurulması.
 • İstirdat davasının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.
 • Yedieminliği suistimal davalarının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.
 • İstihkaklı haciz halinde istihkak davası açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.
 • İflas dosyasına müdahil olunması.
 • İflasın ertelenmesi davasının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.
 • İhtiyati haciz işlemlerinin yapılması.
 • İcra ve İflas Kanunu temelinde yapılacak her türlü haciz işlemi ve icra davalarının açılarak takibi.
İletişime geç!
Yardıma mı ihtiyacın var?
Merhaba, iletişime geçmekten çekinmeyiniz!